tiếng Việt

Kính chào Gia Chủ và Doanh Nghiệp,Tôi tên là Jae Park và từng làm việc ở công ty bảo hiểm State Farm, giữ chức vụ chuyên viên thẩm định tổn thất trực thuộc bộ phận bồi thường tài sản loại lớn và phức tạp tại khu vực Westlake Village Operation Center, California. Sau quá trình làm việc tại công ty bảo hiểm State Farm, tôi được cấp giấy phép hành nghề Chuyên Viên Công Cộng Thẩm Định Giá Trị Thiệt Hại Tài Sản, và đã thành lập công ty chuyên về thẩm định giá trị tài sản bị tổn thất tên là Jae Park & Associates, Inc.

Hiện tại, công việc của những Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản Thiệt Hại chưa được thật sự biết đến rộng rãi trong cộng đồng chúng ta. Tôi muốn nhân cơ hội này giải thích cho quý vị biết về những dịch vụ công ty chúng tôi có thể cung cấp và giúp đỡ quí vị. Tôi lấy làm tiếc rằng chúng tôi đã không thể đến gặp quí vị từng người một. Để giúp quí vị hiểu thêm, tôi sẽ giải thích vắn tắt ai là những Chuyên Viên Thẩm Định Giá Trị Tài Sản Thiệt Hại, đồng thời cung cấp thông tin tổng quát cho quí vị về công ty chúng tôi.

A. Mục Đích: Bảo vệ lợi ích của những người có mua bảo hiểm (ví dụ như những gia đình và/hoặc chủ kinh doanh), những người thường không có kiến thức chuyên môn trong việc tính toán giá trị tài sản bị tổn thất của mình. Chuyên Viên Công Cộng Thẩm Định Giá Trị Thiệt Hại Tài Sản là những người không làm việc cho bất kỳ công ty bảo hiểm tư nhân nào. Ngược lại, họ làm việc và phục vụ cho chính quí vị và những ai đã có mua bảo hiểm. Họ là những người có thể giúp đỡ quí vị trong việc chuẩn bị, trình bày, và giải quyết khiếu nại trong việc bồi thường thiệt hại tài sản. Những chuyên viên này được yêu cầu cần phải có giấy phép hành chính, được bảo lãnh, và đã trải qua thử nghiệm của tiểu bang California để đại diện cho lợi ích của quí vị.

B. Sở Bảo Hiểm của tiểu bamg California là cơ quan giám sát và có th ẩm quyền cấp giấy phép cho Chuyên Viên Công Cộng Thẩm Định Giá Trị Thiệt Hại Tài Sản.

C. Trình Độ Chuyên Môn: Phải đáp ứng tiêu chuẩn kinh nghiệm làm việc trước khi được cấp giấy phép của Sở Bảo Hiểm tiểu bang California. Đồng thời đã qua thử nghiệm và kiểm tra lý lịch/dấu vân tay. Đối với những Chuyên Viên đang chờ đợi cấp giấy phép, yêu cầu kinh nghiệm làm việc được miễn một phần với sự chứng nhận của những Chuyên Viên đ ã và đang hành nghề trong ngành. Để biết thiêm thông tin chi tiết về vấn đề này, xin vui lòng truy cập www.insurance.ca.gov.

D. Những người có thẩm quyền tính toán giá trị thiệt hại tài sản cho quý vị: Nhân viên của công ty bảo hiểm, hoặc những chuyên viên độc lập và chuyên viên công cộng về thẩm định giá trị tài sản bị tổn thất. Bản thân quý vị là người mua bảo hiểm cũng có thẩm quyền tính toán giá trị tài sản nên được bồi thường. Nếu quý vị đề đơn kiện một công ty bảo hiểm thì luật sư của quý vị cũng có thẩm quyền trong vấn đề này.

About Us

aboutus_profile
Jae Park, President
AIC
IICRC/Clean Trust- WRT, AMRT, FSRT
Public Insurance Adjuster
Jae Park & Associates, Inc.
20725 S.Western Ave. Suite 113
Torrance, CA 90501
Business Cell # 213-572-7379
Office# 877-377-6572
Fax# 877-277-9752

Contact Us

Navigating you through your property loss.

“Not getting a settlement amount you deserve and a fair treatment from your insurance carrier?”

Copyright ©2012-2013 JP & Associates, Inc.